SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

História obce

Obec v 19. storočí 

Po potlačení revolúcie v rokoch 1848/1849 sa prostredníctvom množstva nových zákonov, nariadení a úprav začala, aj keď veľmi po­maly meniť z krajiny silne poznačenej feudálnymi prežitkami na štát v ktorom sa stále viac presadzovali podnikatelia a inteligencia a stále menej boli závislí na pôvode. Otvárali sa nové možnosti uplatnenia, podnikania i rastúce možnosti voľného pohybu nielen v rámci monar­chie, ale i smerom do zahraničia. Pre obyvateľov Vavrinca však v tomto období nesporne najväčšiu zmenu prinieslo v polovici 19. storočia zrušenie poddanstva. Oslobodenie sa spod niekoľko storočné­ho poddanstva prinieslo pre nich nové možnosti, ktoré viacerí z nich aj využili. Popri zrušení poddanstva a možnosti sťahovania sa však všetko obyvateľstvo Šariša muselo postupne vyrovnávať aj s ďalšími zmenami predovšetkým v rámci stoličnej správy, súdnictva a celkovo verejnej správy. V rámci pôvodnej v stredoveku vytvorenej stoličnej správy vznikli nové slúžnovské obvody, ktoré tvorili až do zániku habsburskej monarchie najnižšie verejnoprávne inštitúcie. Vavrinec aj v rámci nového členenia patril do tzv. Homotoplianskeho slúžovského obvodu, ktorého sídlom boli Giraltovce. Na čele obvodu stál hlavný slúžny, okolo ktorého postupne obklopoval úradnícky aparát, obvodný lekár a žandári. Už začiatkom šesťdesiatych rokov 19. storočia po­stupne dochádza k ďalšiemu členeniu slúžnovských obvodov na men­šie celky, na čele ktorých stáli ako zodpovední úradníci podslúžni.

Podľa zákona o obciach z roku 1870 patril Vavrinec do kategórie tzv. malých obcí, do ktorej sa dostali nielen dediny, ale aj niekdajšie poddanské mestečká. Toto zaradenie bolo dôležité z hľadiska vytvára­nia miestnej samosprávy. Na čele obce tak stálo obecné zastupiteľ­stvo, richtár a prísažní, každý s presne určenými kompetenciami. Podľa následne prijatého volebného zákona z roku 1874 mal právo do obecného zastupiteľstva voliť každý mužský obyvateľ obce, ktorý do­siahol vek 20 rokov, dôležitou podmienkou však bolo, aby platil daň z pozemkov, domu alebo z pravidelného príjmu. Voliť a tým aj podieľať sa na obecnej správe nesmeli nádenníci, sluhovia a želiari. Ani tento systém, na prvý pohľad demokratický, nebol bez ťažkostí, pretože aj v rámci neho platil tzv. systém virilistov, na základe ktorého polovicu miest v obecnom zastupiteľstve obsadila skupina najzámožnejších ob­čanov obce bez toho, aby museli byť volení. Len druhú polovicu členov tak tvorili volení občania. Toto usporiadanie viedlo k tomu, že voľba richtára bola často kompromisom, keď sa na čelo obce dostával najschopnejší a najváženejší občan, hoci nemusel byť vždy tým naj­bohatším. Okruh povinností richtár bol pomerne široký. Zákon o obecnom zriedení a neskoršie jeho novelizácie, napríklad v roku 1886, určovali, že má plniť nariadenia štátnej správy, zabezpečiť dodržiava­nie zákonov a dohliadať na realizáciu uznesení obecného zastupiteľstva. Okrem iného zodpovedal aj za vyberanie ­daní, vedenie obecného hospodárstva a obecnú pečať.

 

Predstavitelia obce

Zoznam predsedov MNV:

1957 - 1960         pr. Ján Ján Kacvinský

1960 - 1966         pr. Juraj Juhas

1966 - 1971         pr. Bratko Michal

1971 - 1976         pr. Peter Sukovský

1976 - 1981         pr. Peter Sukovský

1981 - 1991         pr. Bratko Michal

Zoznam starostov:

1991 - 1998         starosta Bratko Michal

1999 - 2002         starostka Juhásová Helena

2002 - 2006         starostka Tabaková Helena

2006 - 2010         starostka Tabaková Helena

2011 - 2014         starostka Tabaková Helena

od 2014  starostka Helena Kiššová

 

Symboly obce

Vavrinec bol hlavným diakonom pápeža Sixta II., ktorý bol pre vieru 6. augusta v roku 258 v katakombách sv. Kalixta v Ríme sťatý, práve keď slávil bohoslužbu. O niekoľko dní, 10. augusta roku 258 bol umučený aj Vavrinec. Ešte predtým rozdal chudobným cirkevné peniaze a cennosti. Keď chceli potom od neho „poklady“ Cirkvi, uká­zal im na chudobných. Bol umučený a pomaly upálený na kovovom rošte. Bol veľmi uctievaný od najstarších čias. Pochovaný bol v bazi­like San Lorenzo fuori lemura - sv. Vavrinec za hradbami. Je to jedna z piatich hlavných bazilík mesta Ríma. Vychádzajúc z tohto historic­kého základu boli vyhotovené symboly obce a to: pečať, erb a vlajka obce.

Pečať obce nebola nikde v historických dokumentoch spomínaná. Preto pre vytvorenie erbu obce boli použité atribúty sv. Vavrinca. Toh­to svätca symbolizuje predovšetkým rošt a motív mešca.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Vavrinec ho odporučila - v červenom štíte strieborný sklonený rošt po bokoch sprevádzaný zlatými mešca­mi so striebornými šnúrkami.

Vlajka obce Vavrinec pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách čtervenej (1/6), žltej (2/6) a bielej (3/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Vavrinec sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou V-231/2006. 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vavrinec je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 hod. do 14:00 hod
  • Ut: 8:00 hod. do 14:00 hod
  • St: zatvorené
  • Št: zatvorené
  • Pi: zatvorené