SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Základné info o obci

Kataster obce

Obec Vavrinec leží v juhozápadnej časti Ondavskej vrchoviny, na severovýchodnom okraji Slánskych vrchov, v okrese Vranov nad Top­ľou a v najjužnejšej časti Nízkych Beskýd v doline prítoku Tople. Obec sa nachádza asi v polovici cesty spájajúcej mesto Hanušovce nad Topľou a rekreačnú oblasť Domaša-Dobrá. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 250-400 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvorí treťohomý flyš. V podloží sopečných hornín sú staršie neogénne sedimenty. S andezitovou fázou na konci treťohôr, pri ktorej sa vytvorila homoľovitá forma Oblíka, súvisí v pohorí Slán­skych vrchov zrudnenie zlata, striebra a ortuti. V súčasnosti prevláda­jú v Slánskch vrchoch erózno-zlomové formy reliéfu.

V oblasti Slánskych vrchov dôležitú úlohu zohrávali nerastné suroviny. Na katastrálnych mapách sa nachádzajú početné názvy pri­pomínajúce banícku minulosť, ktorá bola spätá s nerastným bohat­stvom tohto pohoria (Zlatá Baňa, Zlatá studňa...). Dôkazom toho je aj náhodne objavená štôlňa v novembri 2008 v lokalite Veľká delňa. Pri terénnych prácach mechanizmom silný tlak vody z dovtedy zavalenej ľtôlne prebúral otvor o priemere cca 1,2 m. Jej výška je cca 1,8 metra. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že tento otvor nie je prirodzený, ale vytvorený ľudskou rukou. Podobne zavalená štôlňa sa nachádza aj v Ladzenskom lese.

Okrem toho sa tu vyskytoval vápenec. Po jeho ťažbe sa zachovali konkrétne stopy, a to zvyšky poľných pecí na pálenie vápna a početné otvory v skalných stenách po dolovacích prácach v lokalite zvanej Za kameň.

Čo sa týka pôd, najrozšírenejším pôdnym typom v okolí obce je ilimerizovaná pôda. Jej podložie najčastejšie tvoria sprašové a svaho­vé hliny, tiež piesčité zvetraliny.Kataster o výmere 530 ha je zalesnený len v južnej a severnej časti.

 


  

Rastlinstvo a živočíšstvo

V katastri obce, ktorá je obklopená zo všetkých strán lesmi, pre­vláda les bukový a breza, dub, osika, borovica. Vyskytujú sa však aj chránené stromy ako dubláska, jedľa, čierna borovica - po výstavbe, jaseň, javor, vres obyčajný, vtáči zob, hloh, trnka, žíny - černice, maliny. V lesoch v našom okolí rastie veľa húb - „hubárska oblasť“. Zver diviača, jelene, srny, líšky, ktorých premnoženie sme mohli pozorovať v roku 1980 - 1981, kedy sa vyskytla aj besnota líšok. V rokoch 1975 - 1984 sa v okolitých lesoch začali vyskytovať rysy, vlci, divé mačky. Je tu možnosť vidieť kunu a vevericu obyčajnú. Z vtáctva sú tu výry, sovy, orol, jastrab, krkavec čierny, bežné druhy malého vtáctva, sem-tam sa objaví bažant, vyskytuje sa večernica malá, ktorá sa zdržiava v záhradách obce a raniak hrdzavý, ktorý prebýva v lese. Plazy - hady sú tu zastúpené užovkami, až do dĺžky 2 metrov v nie­ktorých prípadoch, potom vretenica obyčajná a kratšie plazy ako slepúch, mloky a ojedinele salamandra škvrnitá, hlavne sa objavuje po dažďoch. Hmyz - mimo bežných komárov, múch, ovadov, sú tu ha- dovky, vážky a je tu výskyt svrčkov a koníkov lúčnych. Žijú v oblasti lesnatej, oblasti lesov, lúk a tráv a kvetenstva, ktoré je veľmi bohaté a rozmanité čo do druhu. Vyskytujú sa tu machy, paprade, prasličky, plavúne, hadí jazyk, salvinia plávajúca, orlíček obyčajný, plamienok celolistý, iskemíky, žltuška žltá, mydlica lekárska, žltohlav európsky, barborka obyčajná, žeruznica lúčna, roripa lesná, klinčeky, kukučka lúčna, knotovka biela, silenka nadutá, hviezdice, štiavy, starokrivy, starikrvy, natržnica, šalvie, nezábudka, pľúcnik lekársky, mliečníky, pupenec roľný, mäty nevädza, divý mak, materina dúška, králik biely, rumanček, podbeľ, púpava, pichľač roľný, zvonček, čakanka, zaružlie močiarne, sedmikrásky a iné. Z tráv sú tu nátržník husí, ihlica kačia, vika vtáčia, pakosty, horčinka, vrbica, olšovník rascolistý, trávnička obyčajná, hadinec, čistec, divozel, akorocel kopijovitý a väčší pravý, ako aj všetky bežné druhy tráv a kvetov. Z chránených kvetov sa vy­skytuje u nás Amika horská a všeobecne známy a čiastočne chránený druh zimozeleň menší - barvinok (viecca minor). Z liečivých rastlín sú výskyty Divozelu veľkého a Kopytníka európskeho. V bučinách je častý cesnak medvedí a snežienka jarná. V záhradách sú to jablone, hrušky, orech, čerešňa.
 

 

Podnebie

Klímu miesta vyjadrujú priemery jednotlivých prvkov, ich hod­noty a určenie ich extrémov. Ďalej udávame hodnoty najdôležitejších klimatických činiteľov teploty vzduchu a zrážok získaných z dlhodo­bého pozorovania za roky 1931 - 1960. Priemerná teplota vzduchu bola v januári -4, -5 °C a v júli 18 až 19 °C. 

Nie vždy je január najchladnejším mesiacom, niekedy je to december. V zime, zvlášť v januári, sa tu uplatňuje zvýšená kontinen- talita zvýraznená tuhými mrazmi. Pritom letné maximá sú skoro rov­naké ako na západnom Slovensku. Ročný chod teploty zapríčiňuje, že je tu viac ako 200 dní s priemernými dennými teplotami 5 °C a viac, čo predstavuje širšie vegetačné obdobie. Užšie vegetačné obdobie s priemernou dennou teplotou 10 °C a viac tu trvá 150 - 175 dní.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vavrinec je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 hod. do 14:00 hod
  • Ut: 8:00 hod. do 14:00 hod
  • St: zatvorené
  • Št: zatvorené
  • Pi: zatvorené